ANASAYFA HAKKINDA SON SAYI ARŞİV YAYIN İLKELERİ İLETİŞİM KÜNYE
 

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

 

ADALET DERGİSİ
Journal of Justice

62-63 2019/1-2

ISSN: 1011-730X
 

9

Sunuş

10 - 12

Abdulhamit GÜL/Takdim

 

YARGI TEŞKİLATI

 

15 - 32 Mehmet SEYİTDANLIOĞLU / İmparatorluktan Cumhuriyete Yargı

Jurisdiction from Empire to Republic

33 - 48 Ahmet KILINÇ-Betül KAYAR / Osmanlı Yargılama Hukukunda “Şuhûdü’l Hâl’in Fonksiyonunu Yeniden Değerlendirme Gerekliliği

The Necessity of Re-Eraluation of “Şuhûdü’l Hâl”s Function in The Ottoman Jurisdiction Law

49 - 66 Betül DOĞANGÜZEL / Tanzimat Döneminin Şeriye Mahkemeleri ve Kadıların Değişim Sürecine Etkisi

Influence of Tanzimat Reform Era on Şeriye Courts and ‘Kadi’s Change Period

67 - 84 Abdullah İSLAMOĞLU / Osmanlı Devleti’nde Kadılık Kurumunun Tarihsel Gelişim Süreci

Historical Development Process of Qadi Institution in Ottoman Empire

85 - 113 Esra YAKUT/ Şeyhülislâmlık Makamı ve Adlî Mekanizma içindeki Yeri

The Office of The Shaykh Al-İslâm and Its Place in The Judicial Mechanism

115 - 133 Ekrem Buğra EKİNCİ / XIX. Yüzyılda Osmanlı Mahkemelerinin Dönüşümü

Transformation Of Ottoman Courts in The 19th Century

135 - 159 Belkıs KONAN / Osmanlı Devletinde idari Yargının Gelişiminde Şûra-yı Devletin Rolü

The Role of The Council of State in The Development of Administrative Judiciary in The Ottoman State

161 - 188 Hasan Tahsin FENDOĞLU / Kamu Denetçiliği Kurumu ve Osmanlı

Ombudsmanship Institution and Ottoman Empire

189 - 210 Cengiz ÖZEL / Cumhuriyetin ilk Yıllarında “1341 (1925) Teşkilatına Göre Taksimat-ı Adliye Haritası” Zaviyesinden Adalet Teşkilatı

Organization Of Justice in The First Years of The Republic of Turkey According to Map Called "Taksimat-ı Adliye"

 

DEVLET TEŞKİLATI

 

213 - 234

Aybars PAMİR / Eski Orta Asya Türk Devletlerinde Törenin Oluşmasında Kurultayların Rolü

 

The Function of General Assemblies in The Appearance of "Tore" in The Ancient Middle Asian Turkish States

235 - 264 Abdullah Vefa KARATAŞ / Divan-ı Hümayun ile Paşa Divanının Karşılaştınlması - Manisa Şehzâde Sarayı Dîvânı Örneği

Comparison of Divan-ı Humayun and Pasha Divan - Manisa Şehzâde Dîvânı as a Sample

265 - 289 Hilal HANAY / İslâm infaz Hukukunda Mahkûmun Hakları

A Convict's Rights in İslâmic  Law on Criminal Execution

291 - 311 Ayhan CEYLAN / Osmanlı Coğrafyasında Hukukta Batılılaşma : Osmanlı Merkez, Mısır Ve Tunus Vilâyetleri Ekseninde Mukayeseli Bir Bakış

Westernization in Law in Ottoman Geography : A  A Comparative Perspective on the Ottoman Center, Egypt and Tunisia Provinces

313 - 332 Cihan OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU / Osmanlt Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Fener Rum-Ortodoks Patriğinin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Seçilme Koşulları

Qualifications Required and Election of the Rum Orthodox Patriarch of İstanbul from the Ottoman Empire to the Turkish Republic

 

TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ

 

335 - 356

Ekrem Buğra EKİNCİ / Mecelle Hakkında Değerlendirmeler

 

Assessments with Regard to Mecelle

357 - 381 Mustafa ÜNAL / Mecelle’nin 92. Maddesinin Kusursuz Sorumluluk Bakımından incelenmesi

Review of Article 92 of Mecelle For Strict Liability

383 - 401 Nuran KOYUNCU - Yasin YILMAZ / XIX. Yüzyılda İktisadi Liberalizm Akımının Osmanlı Ticaret Kanunnamesi’nin Kabulüne Etkisi

The Effect of Economic Liberalism Current on the Acceptance of Ottoman Tracle Law in the 19th Century

403 - 428 Harun KARAKAYA /1858 Ceza Kanunnamesinde Kalpazanlık Suçunun Maddi Konusu

Subject Matter of Counterfeiting Crime in the Criminal Law of 1858

429 - 480 Seda ÖRSTEN ESİRGEN / Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Hukukunda Kanunlaştırma Hareketleri

The Codification Movements in Turkish Law from Tanzimat to Republic

481 - 505 Nevin ÜNAL ÖZKORKUT / Cumhuriyet Dönemi Hukuksal Dönüşüm Sürecine Katkıda Bulunan Yabancı Akademisyenler

The Foreign Academicians Contributing to the Process of Legal Transformation in The Republic Period

 

ARAŞTIRMA YAZILARI

 

509 - 530

Hüseyin ŞIK / Müddei Umumiden Savcıya Evrilen Yolculuk

 

The Journey from Muddei Umumi to the Prosecutor

531 - 555 Orhan DOĞAN / Tanzimat Sonrası Osmanlı Mahkemelerinde Görev Yapan Yardımcı Adliye Çalışanları

Assistant Courthouses in Ottoman Courts after Tanzimat

557 - 568 Anıl İbrahim BAKIRCI / Babanzade İsmail Hakkı Bey’in Anayasa Hukukçusu Olarak Portresi

The Portrait Of Babanzade İsmail Hakkı Bey as a Constitution Lawyer

569 - 601 Tarık ÖZCAN / Yalnızca İstanbul Ruhuyla : Hukuk Birincileri

Only with the spirit of İstanbul : Hukuk Birincileri

 

 

603 - 610

Adliye Vekâleti Binası

611 - 616 Yayın ilkeleri ve Yazım Kurulları

 

EKLER

 

617 - 618

Kısa Dergi Tarihçesi

619 - 637 Ceride-i Mehâkim 1. Sayısı ( OSMANLICA ve GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ )
   

   

KÜNYE                              HAKEM KURULU

   

 

 

SAYFALARIMIZ YAPIM AŞAMASINDADIR