İbrahim ŞAHİN
Başkan
ADAY MEMUR EĞİTİMİ
Birimlerimiz

ETÜT VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

 • Bakanlığımız eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğüne bildirmek,
 • Yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin takip ve değerlendirme işlemlerini yürütmek, buna ilişkin istatistiki kayıtları tutmak, uygulamaların geliştirilmesine dair rapor ve öneriler hazırlamak,
 • Elde edilen tespit ve önerileri ilgili şube müdürlükleri ve Bakanlığın ilgili birimleri ile paylaşmak,
 • Eğitici havuzu ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek,
 • Başkanlığımız mevzuat çalışmalarını yürütmek,
 • Başkanlığımız Eğitim Faaliyet Raporunu hazırlamak,
 • Eğitim içerik ve metotlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Başkanlığımız görüşlerini oluşturmak,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Başkanlığımıza yapılan CİMER ve diğer başvuruları yanıtlanmak ve gerekli yazışmaları yapmak,
 • Staj iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 Analiz ve Ölçme - Değerlendirme Bürosu

> Eğitim İhtiyaç Analizi,
> Ölçme ve Değerlendirme,
> Eğitici Havuzu,
> Eğitim Faaliyet Raporu Çalışmalarını Yürütür.

 Genelge - Görüş Bürosu

> Başkanlığımız Görüşlerinin Oluşturulması,
> Mevzuat Hazırlık ve Geliştirme,
> 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uyarınca Başkanlığımıza Yapılan CİMER ve Diğer Başvuruların Yanıtlanması ve Gerekli Yazışmaların Yapılması,
> Staj İş ve İşlemlerini Yürütür.

 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Bürosu
> Başkanlığımız Faaliyetlerinin Geliştirilmesi,
> Başkanlığımız Personel Eğitim Merkezleri’nin Kurumsal İmaj Oluşturma ve Geliştirme Faaliyetlerini,
> Eğitim İçerik ve Metotlarının Geliştirilmesi Çalışmalarını Yürütür.


PROJE YÖNETİMİ ve EĞİTİM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Eğitim merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Eğitim merkezlerinin bütçeleme faaliyetleri ile ilgili Bütçe, Evrak ve Özlük İşleri Şube Müdürlüğü’nden talepte bulunmak,
 • Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, uygulamak ve takibini yapmak,
 • Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel Eğitim Merkezleri Bürosu

> Personel Eğitim MerkezlerininProjelendirilmesinin Takibi,
> Personel Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve Tefrişi,
> Personel Eğitim Merkezlerinin Diğer Birimler ile Yazışma ve İletişimini,
> Personel Eğitim Merkezlerinin Bütçeleme Faaliyetlerini,
> Personel Eğitim Merkezlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları ile Tespit Edilen İhtiyaçlarının Giderilmesi için Çalışmaları Yürütür.

Projeler Bürosu

> Ulusal ve Uluslararası Projeler Geliştirme,
> Ulusal ve Uluslararası Projelerin Tüm Faaliyetlerini Yürütür.

Dış İlişkiler Bürosu

> Başkanlığımızın Görev Alanına Giren Konularla İlgili Olarak Diğer Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlar ile İş Birliği Çalışmalarını Yürütür.BÜTÇE, EVRAK VE ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen Yıllık Eğitim Planı Taslağına göre sonraki yılın bütçe hazırlık çalışmalarını yapmak ve gerekli işlemleri yürütmek,
 • Proje Yönetimi ve Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından personel eğitim merkezleri için talep edilen bütçeleme faaliyetlerini yürütmek,
 • Başkanlık ve personel eğitim merkezleri personelinin özlük işlemlerini yürütmek,
 • Birimin idari ve mali iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlığımıza ait resmi evrakın kayıt, dosyalama ve muhafazasını yapmak,
 • Başkanlık Daire Başkanı, Tetkik Hâkimi ile Personel Eğitim Merkezi Müdürü, Yardımcısı ve tüm personelin toplantı, eğitim gibi etkinliklere görevlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Destek Hizmetleri Bürosu

> Başkanlığın İdari ve Mali İş ve İşlemlerini Yürütür.

Bütçe Bürosu

> Başkanlık ve Personel Eğitim Merkezlerinin Bütçeleme Çalışmalarını Yürütür.

İnsan Kaynakları Bürosu

> Başkanlık vePersonel Eğitim Merkezleri Personelinin Özlük İşlemlerini,
> Başkanlık Daire Başkanı, Tetkik Hâkimi ile Personel Eğitim Merkezi Müdürü, Yardımcısı ve Tüm Personelin Toplantı, Eğitim gibi Etkinliklere Görevlendirilmesine İlişkin İşlemleri Yürütür.

Evrak Bürosu

> Başkanlığımıza Ait Resmi Evrakın Kayıt, Dosyalama ve Muhafazası Çalışmalarını Yürütür.PLANLAMA VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,
 • Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünden gelen teklifleri değerlendirerek Yıllık Eğitim Planı Taslağını hazırlamak ve ilgili şube müdürlüklerine göndermek,
 • Eğitim Kurulunca kabul edilen ve Makam Onay’ı ile kesinleşenYıllık Eğitim Planını uygulamak,
 • Uzaktan Eğitime ilişkin iş ve işlemleri Bilgi İşlem Bürosu ile eşgüdüm halinde yürütmek,
 • Eğitim modüllerini hazırlanmak ve güncellemek,
 • Görevde yükselme yazılı sınavına ilişkin wiş ve işlemleri yürütmek,
 • Aday memur eğitimlerini yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlık Eğitimleri Bürosu

> Eğitim Kurulu Sekretaryasını,
> Yıllık Eğitim Plan Taslağının Başkanlık Eğitimleri Kısmını Hazırlama,
> Başkanlık Eğitimlerini Yürütür.

Personel Eğitim Merkezleri Eğitimleri Bürosu

> Yıllık Eğitim Plan Taslağının Personel Eğitim Merkezleri Eğitimleri Kısmını Hazırlama,
> Personel Eğitim Merkezleri Eğitimlerini Yürütür.

Eğitim Modülleri ve Uzaktan Eğitim Bürosu

> Uzaktan Eğitim Faaliyetlerini,
> Öğretim Görevlilerinin Koordinasyonunu,
> Eğitim Modüllerinin Hazırlanmasını ve Güncellenmesini,
> Materyal Oluşturma Çalışmalarını Bilgi İşlem Bürosu Eşgüdümünde Yürütür.

Aday Memur ve Görevde Yükselme İşlemleri Bürosu

> Aday Memurluk Sınavına İlişkin Tüm İş ve İşlemleri,
> Görevde Yükselme Yazılı Sınavına İlişkin Tüm İş ve İşlemleri Yürütür.YAYIN, ARŞİV VE BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
 • Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, toplamak ve yayımlamak,
 • Yayın Danışma Kurulu oluşturmak,
 • Arşivleme ve dosyalama tekniklerine göre birim olanaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Başkanlığımızın web sitesini hazırlanmak ve güncellemek,
 • Bilgi işlem konusundaki iş ve işlemleri takip etmek,
 • Basın ve enformasyon konusundaki her türlü iş ve işlemleri,
 • İlgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak eğitim materyallerini hazırlamak, basımı ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yayın ve arşiv konusuna giren diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yayın ve Arşiv Bürosu

> Yayın Danışma Kurulu’nun Sekretarya Hizmetlerini,
> Yayın Faaliyetlerini Programlamak,
> Bakanlığın Görev Alanına Giren Konularda Her Türlü Yazılı, Görsel ve İşitsel Dokümanın Basım ve Yayımını Yapma veya Yaptırma,
> Süreli Yayınların Baskıya Hazırlanması ve Dağıtımı,
> Yazılı Olmayan Hukuk Kurallarını, Örf ve Âdetleri, Eski Hukuk Kaynaklarını Araştırıp Toplayıp Yayımlamak,
> Arşivleme ve Dosyalama Tekniklerine Göre Birim Olanaklarının Geliştirilmesi İşlemlerini Yürütür.

Kütüphane Bürosu

> Kütüphane ile İlgili Her Türlü Çalışmaları Yürütür.

Bilgi İşlem Bürosu
> Başkanlığımız ve Personel Eğitim Merkezlerinin Web Sitesi Güncelleme ve Takip İşlemlerini,
> Başkanlığımız Bilgi İşlem Konusundaki İş ve İşlemlerini,
> Bakanlığımız Basın Müşavirliği ile Koordinasyon Çalışmalarını Yürütür.

Dokümantasyon Bürosu

> Bakanlık Birimlerince Çıkarılan Yayınların Arşivlenmesi ve Elektronik Ortama Taşınması,
> Bakanlığımızın Görev Alanına Giren Konularda, Ülkemiz ile Diğer Devletler ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışma Ziyareti, Toplantı ve Faaliyetlere İlişkin Raporların Tüm Teşkilatın Yararına Sunulması,
> Yargı Bülteninin Yayımlanması İş ve İşlemlerini,
> Merkez ve Taşra Teşkilatı Telefon Rehberinin Düzenlenmesi ve İnternet-İntranet Ortamında Yayımının Sağlanması Çalışmalarını Yürütür.ZİYARETÇİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.