2009 YILI FAALİYET RAPORU

I-Yabancı Ülkelerle ve Uluslararası Kuruluşlarla Birlikte Yurtiçinde Yapılan Eğitim Çalışmaları
-Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, Bakanlığımız ve UNICEF’in işbirliğinde; çocuk ve aile mahkemelerinde çalışan sosyal çalışma görevlilerine, çocuklarla çalışırken kullanabilecekleri bir rehber hazırlanabilmesi ve bu rehberin eğitim materyali haline getirilerek sosyal çalışma görevlilerine yönelik bir eğitim programı geliştirilmesi, eğitici eğitimlerinin yapılarak alanda çalışan tüm görevlilere eğitimlerin verilmesi amacıyla;
- “II. Sosyal Çalışma Görevlileri Çalışma Grubu Toplantısı” 19-21 Ocak 2009 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da, 29 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
- “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, Bakanlığımız ve UNICEF’in işbirliğinde; çocuk ceza sorumluluğu yaşının tespiti konusunda, mukayeseli hukuk ve çocuk ceza adalet sistemine ilişkin uygulamaların da tartışılması neticesinde tespit edilen eksiklikler çerçevesinde; sosyal çalışma görevlilerinin çocukların ceza sorumluluğunu incelerken kullanabilecekleri bir rehber hazırlanması ve bu rehberin eğitim materyali haline getirilerek, sosyal çalışma görevlilerine yönelik bir eğitim programı geliştirilmesinin sağlanması, bunun yanı sıra çocuğun ceza sorumluluk yaşının tespitine yönelik olarak alınması gerekli olan bilirkişi raporlarının düzenlenmesinde, uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla;
- “Ceza Sorumluluğu İncelemesinde Sosyal Çalışma Görevlilerinin Toplaması Gereken Veriler ve Yöntemi” konulu, “Çocuk Ceza Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Çalışma Grubu” toplantısı 4 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 24 Ocak 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
- “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, Bakanlığımız ve UNICEF’in işbirliğinde; çocuğun ceza sorumluluğunun tespitine yönelik olarak alınması gerekli olan bilirkişi raporlarının düzenlenmesinde, uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenen “Çalışma Grubu” toplantılarının;
- İkincisi, Adli Tıp Kurumu ve üniversiteden yetkililer ile 4 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 05-06 mart 2009 tarihlerinde Ankara’da,
- Üçüncüsü, Adli Tıp Kurumu ve üniversiteden yetkililer ile 4 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 22-23 Mayıs 2009 tarihlerinde İzmir-Çeşme’de gerçekleştirilmiştir.
- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)’nün sorumluluğunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun teknik ve malî desteği ile yargı mensuplarına yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” konulu Projeye hazırlık çalışmaları kapsamında; adlî tıp uzmanlarının katılımı ile, kadının şiddete uğradığına dair en büyük delil olan adlî rapor formlarını düzenleyen adlî tabiplerin, rapor tanzim ederken soruşturma ya da yargılama makamlarından beklentileri, rapor tanziminde yaşanan güçlükler ve bu çerçevede eğitim içeriğinin kapsamı konusunda bir ihtiyaç analizi yapılmasının gerekli olduğu; ayrıca bu çalışmanın, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eğitim programlarının hazırlık çalışmalarında da faydalı olacağı düşüncesiyle, 26 Mart 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen "İhtiyaç Analizi Toplantısı"na, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan 4 uzmanın katılımı sağlanmıştır.
- “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, Bakanlığımız ve UNICEF’in işbirliğinde; çocuk ve aile mahkemelerinde çalışan sosyal çalışma görevlilerine, çocuklarla çalışırken kullanabilecekleri bir rehber hazırlanabilmesi ve bu rehberin eğitim materyali haline getirilerek sosyal çalışma görevlilerine yönelik bir eğitim programı geliştirilmesi, eğitici eğitimlerinin yapılarak alanda çalışan tüm görevlilere eğitimlerin verilmesi amacıyla;
- 10-11 Nisan 2009 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Rehber Tasarımının Gözden Geçirilmesi Toplantısı" 11 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
- Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Bir Yönetim, Koruma ve Adalete Doğru Projesi” kapsamında seçilen 11 bölge merkezi ve ülke genelinde çocuk şube müdürlüğünde çalışan personelin eğitimi maksadıyla, eğitici personel yetiştirilmesini temin için; ilk aşaması 22–26 Haziran 2009 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen “Çocuk Adaleti Eğitici Eğitim Programı”na, 5 sosyal çalışma görevlisinin katılımı sağlanmıştır.
- “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, Bakanlığımız ve UNICEF’in işbirliğinde geliştirilen “Sosyal Çalışma Görevlileri Rehber Eğitimi” programı çerçevesinde;
- Birinci grubun eğitimi, 43 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 30 Haziran–05 Temmuz 2009 tarihleri arasında Şile-İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup;
- İkinci grubun eğitimi, 28 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 17-21 Ekim 2009 tarihleri arasında,
- Üçüncü grubun eğitimi, 30 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 18-22 Ekim 2009 tarihleri arasında,
- Dördüncü grubun eğitimi, 29 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 31 Ekim-04 Kasım 2009 tarihleri arasında,
- Beşinci grubun eğitimi, 27 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 01-05 Kasım 2009 tarihleri arasında,
- Altıncı grubun eğitimi, 28 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 14-18 Kasım 2009 tarihleri arasında,
- Yedinci grubun eğitimi, 20 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 15-19 Kasım 2009 tarihleri arasında,
- Sekizinci grubun eğitimi, 29 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 05-09 Aralık 2009 tarihleri arasında,
- Dokuzuncu grubun eğitimi, 26 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 06-10 Aralık 2009 tarihleri arasında,

- Onuncu grubun eğitimi, 31 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 19-23 Aralık 2009 tarihleri arasında,
- On birinci grubun eğitimi, 35 sosyal çalışma görevlisinin katılımıyla, 20-24 Aralık 2009 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
- Bakanlığımız ile Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında 01 Nisan 2009 tarihinde imzalanan protokol kapsamında; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun teknik ve malî desteğiyle; İçişleri Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü ile müştereken yürütülen “Kadın Sığınma Evleri Projesi”ne katkı sağlamak amacıyla; 03-06 Aralık 2009 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilen "Adli Tıp Uzmanlarına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Ayırımı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim seminerine 5 adli tıp uzmanının katılımları sağlanmıştır.
- Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Bir Yönetim, Koruma ve Adalete Doğru Projesi” kapsamında seçilen 11 bölge merkezi ve ülke genelinde çocuk şube müdürlüğünde çalışan personelin eğitimi maksadıyla, eğitici personel yetiştirilmesini temin için; ikinci aşaması 02-08 Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen “Çocuk Adaleti Eğitici Eğitim Programı”na, 5 sosyal çalışma görevlisinin katılımı sağlanmıştır.
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF arasında, 23 Ağustos 2006 tarihinde imzalanan, “2006-2010 Türkiye Ülke Programı Eylem Planı” çerçevesinde, Bakanlığımız ile UNICEF arasında hazırlanan yıllık çalışma plânı kapsamında; “Çocuk Adalet Sistemi” ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar çerçevesinde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında; uygulamada yaşanan sıkıntılar ile kurumların yapması gerekenler ve yasa değişikliği gerektiren hususların belirlenerek, Çocuk Adalet Sistemi’nin güçlendirilmesi, Adalet Sisteminin ve Çocuk Haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve Çocuk Adalet Sistemine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına katkı sağlanmak amacıyla; 14-16 Aralık 2009 tarihleri arasında Afyon’da düzenlenen “Çocuk Koruma Kanunu’nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı”na akademisyenler ve 3 sosyal çalışma görevlisi katılmıştır.

II-Eğitim Dairesi Başkanlığı Tarafından Organize Edilen Eğitim Faaliyetleri:
Bakanlık merkez teşkilâtına açıktan ve aday olarak atanan memurlara adaylık dönemlerinde almaları gereken eğitimlerden; - Temel Eğitim Kursu, hazırlayıcı ve staj eğitimleri 7 aday memurun katılımıyla, gerçekleştirilmiştir.
-Değişik adliyelerde görev yapan yazı işleri müdürleri ile zabıt kâtiplerinin verimliliklerini artırmak, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek suretiyle yetiştirilmeleri ile daha iyi hizmet vermeye hazırlanmalarını sağlamak amacıyla;
a) Ankara Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi’nde,
- Birinci grupta yer alan 77 zabıt kâtibine, 31 Ağustos - 11 Eylül 2009 tarihleri arasında,

- İkinci grupta yer alan 124 zabıt kâtibine, 28 Eylül - 09 Ekim 2009 tarihleri arasında,
- Üçüncü grupta yer alan 110 zabıt kâtibine, 12 Ekim - 23 Ekim 2009 tarihleri arasında,
- Dördüncü grupta yer alan 115 zabıt kâtibine, 26 Ekim - 06 Kasım 2009 tarihleri arasında,
- Beşinci grupta yer alan 78 zabıt kâtibine, 09 Kasım - 20 Kasım 2009 tarihleri arasında
- Altıncı grupta yer alan 98 zabıt kâtibine 01 Aralık - 11 Aralık 2009 tarihleri arasında,
- Yedinci grupta yer alan 129 zabıt kâtibine, 14 Aralık - 25 Aralık 2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu verilmiştir.
b) İstanbul Ceza infaz Kurumu ve Tevkifevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi’nde,
- Birinci grupta yer alan 114 zabıt kâtibine, 09 Şubat-20 Şubat 2009 tarihleri arasında,
- İkinci grupta yer alan 108 zabıt kâtibine, 23 Şubat - 06 Mart 2009 tarihleri arasında,
- Üçüncü grupta yer alan 113 zabıt kâtibine, 09 Mart - 20 Mart 2009 tarihleri arasında,
- Dördüncü grupta yer alan 72 zabıt kâtibine de 23 Mart - 03 Nisan 2009 tarihleri arasında,
- Beşinci grupta yer alan 93 zabıt kâtibine, 08 Haziran - 19 Haziran 2009 tarihleri arasında,
- Altıncı grupta yer alan 92 zabıt kâtibine, 22 Haziran - 03 Temmuz 2009 tarihleri arasında hizmet içi eğitim kursu verilmiştir.
c) Ankara Hâkimevi’nde,
- Birinci grupta yer alan 121 zabıt kâtibine, 16 Şubat - 27 Şubat 2009 tarihleri arasında,
- İkinci grupta yer alan 112 zabıt kâtibine, 02 Mart - 13 Mart 2009 tarihleri arasında,
- Üçüncü grupta yer alan 122 zabıt kâtibine, 16 Mart - 27 Mart 2009 tarihleri arasında,
- Dördüncü grupta yer alan 105 zabıt kâtibine, 30 Mart - 10 Nisan 2009 tarihleri arasında,
- Beşinci grupta yer alan 134 zabıt kâtibine, 27 Nisan - 08 Mayıs 2009 tarihleri arasında,
- Altıncı grupta yer alan 115 zabıt kâtibine, 25 Mayıs - 05 Haziran2009 tarihleri arasında,
- Yedinci grupta yer alan 122 zabıt kâtibine, 08 Haziran - 19 Haziran 2009 tarihleri arasında,
- Sekizinci grupta yer alan 122 zabıt kâtibine, 22 Haziran - 03 Temmuz 2009 tarihleri arasında,
- Dokuzuncu grupta yer alan 117 zabıt kâtibine, 06 Temmuz - 17 Temmuz 2009 tarihleri arasında,
- Onuncu grupta yer alan 86 zabıt kâtibine, 31 Ağustos - 11 Eylül 2009 tarihleri arasında,
- On birinci grupta yer alan 94 zabıt kâtibine, 05 Ekim - 16 Ekim 2009 tarihleri arasında,

- On ikinci grupta yer alan 92 zabıt kâtibine, 19 Ekim - 30 Ekim 2009 tarihleri arasında,
- On üçüncü grupta yer alan 109 zabıt kâtibine, 02 Kasım - 13 Kasım 2009 tarihleri arasında,
- On dördüncü grupta yer alan 102 zabıt kâtibine, 07 Aralık - 18 Aralık 2009 tarihleri arasında, hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
- İcra sisteminin güçlü ve hızlı hareket eden mekanizma haline getirilmesi, görevlilerin uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi, dolayısıyla adalete olan güvenin artırılması amacıyla; ATGV Antalya-Aksu Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde, 02 - 10 Mayıs/ 25-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında 5’er günlük, 2 grup halinde toplam 207 icra müdür ve müdür yardımcısının katıldığı “Hizmet İçi Eğitim Semineri” gerçekleştirilmiştir.
- Ankara’da ikinci gruptaki 155 taşra personeline yönelik olarak; 05-09 Ocak 2009 tarihleri arasında “Sesli-görüntülü kayıt ve video konferans sisteminin genel yapısı, teknik alt yapısı, sistemin yazılım, donanım yapılandırılması ve kullanımı” konusunda eğitim verilmiştir.
- Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından Başkanlığımıza gönderilen yazıda; önceki yıllarda “Kadına Karşı Şiddet” konusunda İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde polis ve sağlık personeli eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği, kadına karşı şiddetle mücadelede çok taraflı yaklaşımın gerçekleşmesini sağlayıcı önemli bir adım olacağı düşüncesiyle, önümüzdeki yıllarda Bakanlığımız mensuplarına yönelik olarak eğitim faaliyeti gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı ve bu hususta 26 Ocak 2009 tarihinde tarafların katılacağı bir “Çalışma Toplantısı” yapılmasının düşünüldüğü belirtilmiştir. 26 Ocak 2009 tarihinde Ankara Neva Palas Otel'de, kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumluluğu bulanan tarafların bir araya geleceği toplantıya 2 sosyal çalışma görevlisinin katılımı sağlanmıştır.
- Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği gereğince merkez ve taşra teşkilâtında münhal bulunan 48 adet değişik unvanlardaki kadrolara atama yapılabilmesi için 178 personelin katılımıyla düzenlenen “Unvan Değişikliği Sınavı” 14 Mart 2009 tarihinde yapılmıştır.
- Bakanlığımız merkez teşkilâtında sekreter olarak görev yapan personele, îfa ettikleri görevin niteliğine uygun biçimde yöneticiye zaman kazandırmak, yöneticilerin en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak ve hizmetin toplam kalitesini artırmak amacına yönelik olarak; yönetim ve organizasyon, mesleki yazışmalar ve toplam kalite yönetimi ile kayıt sistemleri, dosyalama ve arşivleme gibi konuların ele alındığı “Sekreterlik Eğitimi Semineri” 09-10 Aralık 2009 tarihlerinde Kızılcahamam Hâkimevi’nde, 21 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

III-İlk Derece Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarının Yıllık Program Doğrultusunda Yapmış Olduğu Eğitim Çalışmaları:
2009 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde, taşra teşkilâtında görevli 1.370 personele aday eğitimi verilmiştir.

IV-Yargı Mevzuatı Bülteni
Periyodik olarak yayımlanan “Yargı Mevzuatı Bülteni” nin 393 – 430 (38 sayı) sayılarının basım ve dağıtım işlemi yapılmıştır.
Önceki yıllarda 10.000 adet basılıp dağıtılan “Yargı Mevzuatı Bülteni” bilişim teknolojilerindeki gelişmelere ve özellikle UYAP’ın yaygınlaşmasına paralel olarak 2007 yılı başından itibaren internet ortamında kullanıma açılmış olup, Bülten, arşiv mahiyetinde ve abonelere dağıtılmak üzere 1.000 adet basılmaktadır. Bu kapsamda; kâğıt, basım ve posta giderlerinden tasarruf sağlanmıştır.

V-Eğitim Amaçlı Yayınlar
İstanbul Protokolü kapsamında “İşkencenin Önlenmesi ve İstanbul Protokolü” adlı kitaptan 1.140 adet, Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi kapsamında “Aile Eğitim Seferberliği” adlı kitapçıktan 215 adet olmak üzere toplam 1.355 adet kitap merkez ve taşrada görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarına gönderilmiştir.

Sonuç olarak: Eğitim Dairesi Başkanlığı 2009 yılı hizmet içi eğitim programının uygulanması süresinde 5.226 adli personelin fiilen katıldığı bir eğitim dönemi geçirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 - Webmaster : Nuran AKYAY.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.