İbrahim ŞAHİN
Başkan
RESMİ KURUMLAR
Görevlerimiz
10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Eğitim Dairesi Başkanlığı başlıklı 50 inci maddesinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın görevleri düzenlenmiştir.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 50 -(1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ve noterler ile talep halinde avukatların, meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri ile adalet hizmetlerine yardımcı personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini yürütmek,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

c) Toplum ihtiyaçlarına uygun olarak hukuk ve adalet ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, araştırmalara dayanan önerilerde bulunmak, yayınlar yapmak, bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak; Türk hukuk ve adalet alanında faydalı olan yabancı eserler için hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla işbirliği yaparak çeviri planı hazırlamak ve bu planın gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri almak,

d) Türkiye ve diğer devletlerdeki hukuk ve adalet alanını ilgilendiren belgelerin, mevzuatın, mahkeme kararlarının ve yayınların ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi, bilgi bankası ve kütüphane kurmak,

e) Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi ve personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.