EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Planlama Ve Uygulama Şube Müdürlüğü

  • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,
  • Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünden gelen teklifleri değerlendirerek Yıllık Eğitim Planı Taslağını hazırlamak ve ilgili şube müdürlüklerine göndermek,
  • Eğitim Kurulunca kabul edilen ve Makam Onay’ı ile kesinleşen Yıllık Eğitim Planını uygulamak,
  • Uzaktan Eğitime ilişkin iş ve işlemleri Bilgi İşlem Bürosu ile eşgüdüm halinde yürütmek,
  • Eğitim modüllerini hazırlanmak ve güncellemek,
  • Görevde yükselme yazılı sınavına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Aday memur eğitimlerini yürütmek,
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlık Eğitimleri Bürosu

> Eğitim Kurulu Sekretaryasını,
> Yıllık Eğitim Plan Taslağının Başkanlık Eğitimleri Kısmını Hazırlama,
> Başkanlık Eğitimlerini Yürütür.

Personel Eğitim Merkezleri Eğitimleri Bürosu

> Yıllık Eğitim Plan Taslağının Personel Eğitim Merkezleri Eğitimleri Kısmını Hazırlama,
> Personel Eğitim Merkezleri Eğitimlerini Yürütür.

Eğitim Modülleri ve Uzaktan Eğitim Bürosu

> Uzaktan Eğitim Faaliyetlerini,
> Öğretim Görevlilerinin Koordinasyonunu,
> Eğitim Modüllerinin Hazırlanmasını ve Güncellenmesini,
> Materyal Oluşturma Çalışmalarını Bilgi İşlem Bürosu Eşgüdümünde Yürütür.

Aday Memur ve Görevde Yükselme İşlemleri Bürosu

> Aday Memurluk Sınavına İlişkin Tüm İş ve İşlemleri,
> Görevde Yükselme Yazılı Sınavına İlişkin Tüm İş ve İşlemleri Yürütür.