EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yayın, Arşiv Ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

  • Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
  • Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, toplamak ve yayımlamak,
  • Yayın Danışma Kurulu oluşturmak,
  • Arşivleme ve dosyalama tekniklerine göre birim olanaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
  • Başkanlığımızın web sitesini hazırlanmak ve güncellemek,
  • Bilgi işlem konusundaki iş ve işlemleri takip etmek,
  • Basın ve enformasyon konusundaki her türlü iş ve işlemleri,
  • İlgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak eğitim materyallerini hazırlamak, basımı ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Yayın ve arşiv konusuna giren diğer iş ve işlemleri yürütmek,
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yayın ve Arşiv Bürosu

> Yayın Danışma Kurulu’nun Sekretarya Hizmetlerini,
> Yayın Faaliyetlerini Programlamak,
> Bakanlığın Görev Alanına Giren Konularda Her Türlü Yazılı, Görsel ve İşitsel Dokümanın Basım ve Yayımını Yapma veya Yaptırma,
> Süreli Yayınların Baskıya Hazırlanması ve Dağıtımı,
> Yazılı Olmayan Hukuk Kurallarını, Örf ve Âdetleri, Eski Hukuk Kaynaklarını Araştırıp Toplayıp Yayımlamak,
> Arşivleme ve Dosyalama Tekniklerine Göre Birim Olanaklarının Geliştirilmesi İşlemlerini Yürütür.

Kütüphane Bürosu

> Kütüphane ile İlgili Her Türlü Çalışmaları Yürütür.

Bilgi İşlem Bürosu
> Başkanlığımız ve Personel Eğitim Merkezlerinin Web Sitesi Güncelleme ve Takip İşlemlerini,
> Başkanlığımız Bilgi İşlem Konusundaki İş ve İşlemlerini,
> Bakanlığımız Basın Müşavirliği ile Koordinasyon Çalışmalarını Yürütür.

Dokümantasyon Bürosu

> Bakanlık Birimlerince Çıkarılan Yayınların Arşivlenmesi ve Elektronik Ortama Taşınması,
> Bakanlığımızın Görev Alanına Giren Konularda, Ülkemiz ile Diğer Devletler ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışma Ziyareti, Toplantı ve Faaliyetlere İlişkin Raporların Tüm Teşkilatın Yararına Sunulması,
> Yargı Bülteninin Yayımlanması İş ve İşlemlerini,
> Merkez ve Taşra Teşkilatı Telefon Rehberinin Düzenlenmesi ve İnternet-İntranet Ortamında Yayımının Sağlanması Çalışmalarını Yürütür.