Görevlerimiz

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2.5.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikleri içeren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın görevleri düzenlenmiştir.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 50 – (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) (Değişik:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, bu personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

b) (Değişik:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) Personel eğitim merkezleriyle ilgili işleri yürütmek,

c) (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)

ç) (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)

d) (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)

e) (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)

f) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,(1)

g) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, toplamak ve yayımlamak, (1)

ğ) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Yayın Danışma Kurulu oluşturmak, (1)

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

12  10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesi ile bu fıkranın (e) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.